QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011- 2020

Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 5882/ QĐ- UBND về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011- 2020.

Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011- 2020 đặt ra mục tiêu đến năm 2020, có 70% lao động qua đào tạo (21% có trình độ ĐH- CĐ, trong đó có 2% trình độ thạc sỹ trở lên; 16 % trung cấp chuyên nghiệp và 33% công nhân kỹ thuật); đào tạo mới 8.000 thạc sỹ và tiến sỹ, trong đó có 1.000 người làm công tác giảng dạy trong các cơ sở đào tạo; 2.000 người làm việc cho các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và 5.000 người cho khu vực miền Trung- Tây Nguyên, các địa phương khác trong nước và xuất khẩu lao động qua đào tạo; đào tạo mới 200 thạc sỹ và tiến sỹ ở nước ngoài làm việc trong khu vực công của thành phố. Hình thành các nhóm chuyên gia đầu ngành có trình độ cao, có khả năng tư vấn hoạch định, tổ chức triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế- xã hội.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 9631/ QĐ- UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010. (kèm theo Đề án quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011- 2020).