Báo cáo tình hình KT-XH Tp Đà Nẵng năm 2014

Báo cáo KT-XH năm 2014 do phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và thực hiện, chi tiết vui lòng tải file đính kèm và giải nén bằng phần mềm winrar

BC KT-XH tháng 2

BC KT-XH tháng 3

BC KT-XH tháng 7

BC KT-XH tháng 8

BC KT-XH tháng 10

BC KT-XH tháng 11

BC KT-XH tháng 12

BC KT-XH 6 tháng

BC KT-XH Quí I

BC KT-XH Quí II

BC KT-XH Quí III

BC KT-XH Quí IV

BC KT-XH năm 2014