Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Trong những thập niên gần ðây, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tốc ðộ phát triển kinh tế nhanh nhất. Tuy nhiên không phải vì thế mà bộ máy ðiều hành chính phủ Hàn Quốc không có những hạn chế và yếu kém. Cuộc khủng hoảng kinh tế cuối nãm 1997 ðã cho thấy ðiều ðó. Bộ máy ðiều hành của Chính phủ Hàn Quốc ðã bộc lộ những ðiểm yếu và cần ðýợc cải tiến ðể có thể thích ứng với thực tế hiện nay. Ðể có một Chính phủ nhỏ nhýng mạnh và hiệu quả, Hàn Quốc ðã không ngừng ðẩy mạnh công cuộc cải cách Chính phủ trong thời gian qua.

Tác giả: Ðỗ Thị Thu Hằng

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn