Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nội dung chính của báo cáo gồm 2 phần. Phần đầu tiên giới thiệu chung về chỉ số công lý, quan điểm, phương pháp xây dựng, và phương pháp khảo sát. Phần thứ hai tập trung vào kết quả khảo sát chỉ số công lý của Đà Nẵng, đây cũng là phần trọng tâm của báo cáo. Ngoài những phân tích đánh giá ở các nội dung lớn như điểm số của từng trục nội dung, chỉ số và chỉ số thành phần; báo cáo còn đi sâu phân tích nguyên nhân thấp điểm của từng chỉ số thành phần. Trên cơ sở kết quả phân tích chi tiết từng trục nội dung của chỉ số công lý Đà Nẵng, báo cáo sẽ kết luận những nội dung còn thấp điểm để đề xuất một số kiến nghị nhằm cải thiện điểm đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và tư pháp của thành phố trong thời gian đến.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2013

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn