Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nội dung nghiên cứu:

- Làm rõ một số vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ trí thức, trong đó tập trung xác định các vấn đề liên quan đến phát triển đội ngũ trí thức.

- Phân tích, đánh giá về điều kiện và các yếu tố tác động đến sự phát triển đội ngũ trí thức TP. Đà Nẵng trong thời gian đến.

- Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức TP. Đà Nẵng về số lượng, chất lượng, trình độ, cơ cấu, lĩnh vực …; Nhận diện những mặt mạnh, mặt còn hạn chế của đội ngũ trí thức so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển đội ngũ trí thức TP. Đà Nẵng; Dự báo được nhu cầu đối với đội ngũ trí thức nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội TP. Đà Nẵng giai đoạn 2012-2020. Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức thành phố và xác định các bước tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển đội ngũ trí thức TP. Đà Nẵng đến năm 2020 trình UBND thành phố phê duyệt.

Tác giả: TS. Hồ Kỳ Minh

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn