Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nội dung: Một là, Đánh giá khách quan thực trạng các nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội tại các khu vực giải tỏa, tái định cư và hoạt động sinh kế của các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hai là, Kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giải tỏa, tái định cư, đào tạo nghề và tạo việc làm cho các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư. Ba là, Các giải pháp hỗ trợ sinh kế của cộng đồng thông qua các dịch vụ hỗ trợ tín dụng, giới thiệu việc làm, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, nhất là việc triển khai các chương trình “5 không, 3 có”. Trong đó, ổn định nhà ở và có việc làm là những vấn đề quan trọng trước mắt cần sự hỗ trợ nhiều nhất từ cộng đồng. Bốn là, Các giải pháp giúp các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sinh kế từ Nhà nước và cộng đồng.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2012

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn