Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Trên cơ sở nghiên cứu các quan niệm, tiêu chí xây dựng thành phố đáng sống trên thế giới và trong nước, kết hợp với khảo sát thực tế, báo cáo hướng đến việc đánh giá mức độ và khả năng hưởng thụ các dịch vụ đô thị của người dân hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố đáng sống.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2011

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn