Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Đà Nẵng đã có những bước tiến mới trong quá trình xây dựng phát triển thành phố và chăm lo cho cuộc sống của người dân; điển hình nhất là chương trình “3 có” gồm có nhà ở, có việc làm và có lối sống văn hóa, văn minh đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những vấn đề cần quan tâm đối với công tác xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị (NSVHVMĐT) trên địa bàn thành phố. Mục tiêu chính của báo cáo là dựa trên kết quả khảo sát về ý kiến đánh giá của người dân đối với thực trạng thực hiện đề án xây dựng NSVHVMĐT; từ đó đề xuất một số phương hướng, kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng đời sống, nâng cao nhận thức và góp phần thay đổi hành vi của người dân trong quá trình xây dựng NSVHVMĐT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2010

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn