Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Báo cáo được chia thành ba nội dung chính. Thứ nhất, báo cáo đề cập đến cơ sở lý luận của môi trường kinh doanh dựa trên những khái niệm và các cách tiếp cận của các tổ chức thế giới và Việt Nam. Từ đó, báo cáo tiếp cận môi trường kinh doanh ở cấp tỉnh (thành phố) trên cơ sở tổng hợp những tiêu chí mà đa số những cuộc thảo luận và đánh giá về môi trường kinh doanh trên thế giới cũng như ở Việt Nam thường xuyên đề cập đến. Thứ hai, dựa trên cách tiếp cận trên, báo cáo trình bày thực trạng môi trường kinh doanh của thành phố Đà Nẵng qua sự so sánh với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Cuối cùng, báo cáo trình bày một số giải pháp và kiến nghị với chính quyền thành phố nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đn

Năm xuất bản: 2010

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn