Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Báo cáo này phân tích kết quả đạt được của thành phố Đà Nẵng trong năm 2009 về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và những thay đổi của các chỉ số thành phần trong mối quan hệ với PCI năm 2008 và so sánh với một số địa phương khác, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp Đà Nẵng tiếp tục duy trì ở nhóm rất tốt và có thứ hạng cao trong những năm tới, cụ thể: - Phần 1 đề cập đến những thay đổi về phương pháp tính PCI năm 2009; - Phần 2 mô tả mẫu điều tra doanh nghiệp của Đà Nẵng; - Phần 3 là kết quả xếp hạng PCI của Đà Nẵng năm 2009; - Phần 4 đề xuất một số khuyến nghị đối với chính quyền thành phố.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2010

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn