Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Báo cáo gồm 7 phần, trong đó, phần 1 và phần 2 giới thiệu chung về chỉ số PCI và phương pháp khảo sát đánh giá môi trường kinh doanh Đà Nẵng năm 2009. Trong phần 3 trình bày về đặc điểm doanh nghiệp được khảo sát, phần 4 và phần 5 thì đề cập đến kết quả khảo sát môi trường kinh doanh năm 2009. Phần 6 trình bày về một số giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh của Đà Nẵng và phần cuối cùng là phần kết luận.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2010

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn