Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nội dung chính của báo cáo là đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh và các tác động của chương trình hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua đó, báo cáo đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những kiến nghị đối với Chính quyền thành phố Đà Nẵng và Chính phủ trong việc hỗ trợ và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho Doanh nghiệp. Báo cáo này bao gồm: phần 1 giới thiệu khái quát mục tiêu của cuộc khảo sát; phần 2 điểm lại tổng quan của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam và kinh tế thành phố Đà Nẵng; phần 3 sơ lược về tình hình biến động lãi suất và chương trình hỗ trợ cho vay; phần 4 tổng kết kết quả khảo sát; phần 5 tóm tắt các giải pháp và kiến nghị của doanh nghiệp đến lãnh đạo thành phố; phần 6 là kết luận.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH ĐN

Năm xuất bản: 2009

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn