Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nội dung đề án gồm: - Phần I: Một số vấn đề về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm cơ sở lý luận cho những phân tích trong đề án. - Phần II: Thực trạng phát triển nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang trong những năm qua từ đó xác định những vấn đề cần đặt ra. - Phần III: Quan điểm, định hướng, đưa ra tiêu chí lựa chọn, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xu hướng phát triển trong và ngoài nước về vấn đề này. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Hòa Vang đến năm 2020. - Kết luận và Kiến nghị tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề án và đưa ra một số kiến nghị đối với các Sở,ban ngành của thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ huyện Hòa Vang phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020.

Tác giả: TS. Hồ Kỳ Minh

Năm xuất bản: 2012

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn