Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nội dung nghiên cứu:

- Tổng kết những vấn đề lý luận, kinh nghiệm phát triển thương mại của một địa phương gắn liền với mô hình phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng.

- Phân tích, đánh giá thực trạng các hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, xây dựng các luận cứ làm cơ sở để hoạch định chính sách.

- Nhận dạng vị trí, vai trò và năng lực cạnh tranh của các hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong mối quan hệ với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên;

- Đề xuất các giải pháp phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm phân phối của khu vực.

Tác giả: TS. Đỗ Ngọc Mỹ

Năm xuất bản: 0

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn