Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nội dung nghiên cứu: - Cung cấp cơ sở lý luận liên quan đến dịch vụ và phát triển khu vực dịch vụ bao gồm: các khái niệm và phân loại dịch vụ, vai trò của dịch vụ đối với tăng trưởng kinh tế; các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực dịch vụ và các tiêu chí đánh giá. - Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm về phát triển dịch vụ cho thành phố Đà Nẵng - Xác định và tìm hiểu các vấn đề pháp lý điều chỉnh dịch vụ

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Liêm

Năm xuất bản: 2010

Tập tin đính kèm: Đăng nhập để tải

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn