Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá kết quả CCHC, ngay từ năm 2008, thành phố Đà Nẵng đã triển khai việc đánh giá xếp hạng kết quả CCHC cho các cơ quan chuyên môn và UBND quận, huyện. Tuy nhiên, chỉ đến năm 2012, kết quả CCHC của Đà Nẵng mới được thể hiện rõ trong bức tranh CCHC tổng thể của cả nước nhờ việc áp dụng và triển khai PAR Index cấp tỉnh (viết tắt của Public Administration Reform Index) - một công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động CCHC của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. Tháng 1/2014, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả PAR Index 2012 và vị trí dẫn đầu PAR Index cấp tỉnh thuộc về thành phố Đà Nẵng. Trên thực tế, mặc dù xếp hạng cao nhưng một vài lĩnh vực CCHC của thành phố vẫn tồn tại khoảng cách giữa yêu cầu đặt ra và thực trạng triển khai; một số tiêu chí thành phần có nội dung thấp điểm hoặc không đạt được điểm nào. Xem xét kết quả xếp hạng từng lĩnh vực, Đà Nẵng nổi bật với 2 lĩnh vực đứng ở vị trí thứ nhất là Cải cách tổ chức bộ máy và Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Các lĩnh vực khác cũng có xếp hạng cao gồm lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành CCHC, Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và lĩnh vực Hiện đại hóa hành chính. Tuy nhiên 2 lĩnh vực Cải cách TTHC và lĩnh vực Đổi mới cơ chế tài chính lại có kết quả xếp hạng thấp. Nhằm cụ thể hóa kết quả nghiên cứu PAR Index năm 2012 của thành phố Đà Nẵng và phát hiện các nội dung CCHC còn yếu kém, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng xây dựng báo cáo PAR Index Đà Nẵng 2012. Báo cáo PAR index Đà Nẵng 2012 gồm các nội dung chính: giới thiệu chung về PAR Index cấp tỉnh; trình bày kết quả PAR Index năm 2012 của thành phố Đà Nẵng và trình bày các kết luận, kiến nghị rút ra được từ nghiên cứu PAR Index của Đà Nẵng. Báo cáo sẽ cung cấp một cái nhìn thực chứng và toàn diện về những nỗ lực cũng như hiệu quả của công tác CCHC tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hùng ThS. Trần Như Quỳnh CN. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Năm xuất bản: 2013

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn