Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt là PAPI – từ tên gọi tiếng Anh “Viet Nam Governance and Public Administration Performance Index) là công cụ chính sách nhằm đo lường và theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Trong đó, bộ chỉ số này tập trung đánh giá ba quy trình chính sách có mối quan hệ mật thiết với nhau đó là: (1) hoạch định chính sách, (2) thực thi chính sách và (3) giám sát thực thi chính sách. Chỉ số PAPI được bắt đầu tổ chức khảo sát thí điểm tại Việt Nam từ năm 2009 tại ba tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng Tháp với 6 nội dung lớn (còn được gọi là trục nội dung), 22 nội dung thành phần (còn gọi là trục con) và 92 chỉ tiêu cụ thể. Tuy mới đưa vào đánh giá và xếp hạng trên phạm vi quốc qua từ năm 2010 nhưng chỉ số PAPI đã được các tỉnh/thành phố đánh giá cao về tính khoa học, đồng thời được sử dụng làm thước đo và công cụ nhằm cải thiện các dịch vụ hành chính công tại các địa phương. Báo cáo kết quả khảo sát chỉ số PAPI năm 2012 cho thấy thành phố Đà Nẵng từ vị trí 11 năm 2011 vượt lên vị trí thứ 2 năm 2012. Trong năm 2012, khảo sát PAPI ở Đà Nẵng chủ yếu tập trung vào ba quận Hải Châu, Cẩm Lệ và Liên Chiểu do các cơ quan thực hiện chỉ số PAPI chọn mẫu theo quy trình chọn mẫu khách quan và khoa học, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy thành phố Đà Nẵng có sự tăng điểm ở tất cả 6 trục nội dung so với kết quả năm 2011, trong đó tăng cao nhất là trục nội dung về công khai minh bạch. Ngoài ra, điểm số của trục nội dung về cung ứng dịch vụ công đạt điểm số cao nhất trong 2 năm 2011 và 2012. Tuy nhiên kết quả khảo sát năm 2012 một vài nội dung thành phần năm 2012 của TP. Đà Nẵng có điểm số thấp hơn hoặc chỉ bằng tỉnh có điểm trung vị của cả nước ở các trục nội dung và nội dung thành phần bao gồm (1) tham gia của người dân ở cấp cơ sở (cơ hội tham gia; chất lượng bầu cử); (2) công khai minh bạch (thu chi ngân sách của xã/phường, quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất); (3) trách nhiệm giải trình với người dân(mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền)và (4) thủ tục hành chính công (dịch vụ và thủ tục cấp phép xây dựng.

Tác giả: TS. Hồ Kỳ Minh, TS. Nguyễn Văn Hùng, ThS. Đặng Thị Thúy Diễm

Năm xuất bản: 2012

Tập tin đính kèm:

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn