Tra cứu thông tin
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm
» Năm

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
 
Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội trong nước, nước ngoài và của thành phố được Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng xây dựng với mong muốn phục vụ không chỉ phục vụ cho việc hoạch định chính sách, quản lý nhà nước của các cấp lãnh đạo, các sở ban ngành mà còn phục vụ các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thông tin.
 
Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội của Viện gồm có các cơ sở dữ liệu sau:
 
1. Thông tin: gồm những thông tin KT-XH của thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và quốc tế
- Đà Nẵng: quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch phát triển ngành và tình hình KT-XH trong những năm qua
- Việt Nam: những báo cáo về tình hình KT-XH nói chung của Việt Nam cũng như của từng ngành hàng
- Quốc tế: giới thiệu những câu chuyện thành công và thất bại của các nước nói chung và của các doanh nghiệp quốc tế nói riêng
- Điểm tin chính sách: những thông tin chính sách của trung ương và địa phương về các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến những chính sách liên quan đến doanh nghiệp
 
2. Số liệu thống kê KT-XH của thành phố Đà Nẵng qua các năm:
Trên cơ sở Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng của Cục Thống kê thành phố qua các năm, Viện đã tổng hợp thành bộ số liệu phân theo từng ngành, lĩnh vực từ năm 2007-2013.
 
3. Báo cáo các chỉ số hành chính: Bao gồm các bộ chỉ số có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố do Viện thực hiện như Chỉ số công lý, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, Chỉ số cải cách hành chính công, Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
 
4. Nghiên cứu khoa học: bao gồm tất cả những công trình nghiên cứu của Viện trong những năm qua
 

5. Tài liệu tham khảo: tổng hợp tất cả những bài báo nghiên cứu, sách, tài liệu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị môi trường, văn hóa xã hội và chính sách công, hành chính công. 

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
 
Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội trong nước, nước ngoài và của thành phố được Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng xây dựng với mong muốn phục vụ không chỉ phục vụ cho việc hoạch định chính sách, quản lý nhà nước của các cấp lãnh đạo, các sở ban ngành mà còn phục vụ các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thông tin.
 
Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội của Viện gồm có các cơ sở dữ liệu sau:
 
1. Thông tin: gồm những thông tin KT-XH của thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và quốc tế
- Đà Nẵng: quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch phát triển ngành và tình hình KT-XH trong những năm qua
- Việt Nam: những báo cáo về tình hình KT-XH nói chung của Việt Nam cũng như của từng ngành hàng
- Quốc tế: giới thiệu những câu chuyện thành công và thất bại của các nước nói chung và của các doanh nghiệp quốc tế nói riêng
- Điểm tin chính sách: những thông tin chính sách của trung ương và địa phương về các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến những chính sách liên quan đến doanh nghiệp
 
2. Số liệu thống kê KT-XH của thành phố Đà Nẵng qua các năm:
Trên cơ sở Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng của Cục Thống kê thành phố qua các năm, Viện đã tổng hợp thành bộ số liệu phân theo từng ngành, lĩnh vực từ năm 2007-2013.
 
3. Báo cáo các chỉ số hành chính: Bao gồm các bộ chỉ số có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố do Viện thực hiện như Chỉ số công lý, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, Chỉ số cải cách hành chính công, Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
 
4. Nghiên cứu khoa học: bao gồm tất cả những công trình nghiên cứu của Viện trong những năm qua
 

5. Tài liệu tham khảo: tổng hợp tất cả những bài báo nghiên cứu, sách, tài liệu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị môi trường, văn hóa xã hội và chính sách công, hành chính công. 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn

 

Bản quyền của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: Ts. Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng-Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần phú, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.0236 3.840.332 - Fax: +84.0236.3.840.975
E-mail: dised@danang.gov.vn